Cuộc Sống

D̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼

M̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼…

Cuộc Sống

X̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼s̼ữ̼a̼”̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼C̼S̼G̼T̼

C̼h̼ố̼t̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼(̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼(̼ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼)̼…

Cuộc Sống

N̼ữ̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼c̼

H̳ì̳n̳h̳ ̳ả̳n̳h̳ ̳n̳ữ̳ ̳c̳á̳n̳ ̳b̳ộ̳ ̳k̳i̳ệ̳t̳ ̳s̳ứ̳c̳ ̳s̳a̳u̳ ̳q̳u̳ã̳n̳g̳ ̳t̳h̳ờ̳i̳ ̳g̳i̳a̳n̳ ̳d̳à̳i̳ ̳h̳ỗ̳ ̳t̳r̳ợ̳ ̳m̳ọ̳i̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳l̳à̳m̳ ̳c̳ă̳n̳ ̳c̳ư̳ớ̳c̳ ̳c̳ô̳n̳g̳…

Cuộc Sống

Th̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼:̼ ̼N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼

S̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼4̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼(̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼)̼…