“̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ Đài Loan ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼i̼ế̼.p̼ ̼d̼â̼.m̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼C̼h̼í̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼.̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼”̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼W̼a̼n̼g̼ ̼Y̼u̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼.̼.̼.̼

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼C̼h̼í̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼.̼1̼2̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼C̼h̼í̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼”̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼W̼a̼n̼g̼ ̼Y̼u̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼

Wang Yuan tức Phạm Chí Cường khi ở Bệnh viện đa khoa Cà Mau
ẢNH: BỆNH VIÊN CUNG CẤP

T̼ố̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼!̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼.̼5̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼W̼a̼n̼g̼ ̼Y̼u̼a̼n̼ ̼(̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼)̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼h̼e̼n̼ ̼p̼h̼ế̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼.̼

T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼S̼ở̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼(̼L̼Đ̼-̼T̼B̼-̼X̼H̼)̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼W̼a̼n̼g̼ ̼Y̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼a̼i̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼

T̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼L̼Đ̼-̼T̼B̼-̼X̼H̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ở̼ ̼L̼Đ̼-̼T̼B̼-̼X̼H̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼W̼a̼n̼g̼ ̼Y̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼.̼9̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼à̼ ̼”̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼W̼a̼n̼g̼ ̼Y̼u̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼(̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼à̼ ̼W̼a̼n̼g̼ ̼J̼u̼n̼k̼a̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼T̼.̼T̼i̼a̼n̼z̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼H̼.̼C̼h̼a̼n̼g̼h̼u̼a̼,̼ ̼P̼u̼y̼e̼n̼,̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼.̼

T̼ừ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼S̼ở̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼-̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼W̼a̼n̼g̼ ̼Y̼u̼a̼n̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼.̼1̼0̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼-̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼W̼a̼n̼g̼ ̼Y̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼à̼ ̼W̼a̼n̼g̼ ̼J̼u̼n̼k̼a̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼W̼a̼n̼g̼ ̼Y̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼W̼a̼n̼g̼ ̼J̼u̼n̼k̼a̼i̼.̼

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼i̼ế̼.p̼ ̼d̼â̼.m̼ ̼t̼r̼.ẻ̼ ̼e̼.m̼

N̼h̼ư̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼9̼.̼1̼2̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼C̼h̼í̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼1̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼C̼h̼í̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼.â̼m̼ ̼h̼.ạ̼i̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼ ̼d̼.ụ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼b̼é̼ ̼g̼.á̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

P̼h̼ạ̼m̼ ̼C̼h̼í̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ả̼i̼”̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼ ̼d̼.â̼m̼ ̼t̼r̼.ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼”̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼ ̼-̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼C̼h̼í̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼

Nguồn: Thanh Niên (thanhnien.vn/thoi-su/benh-nhan-15-tuoi-chinh-la-thanh-nien-21-tuoi-dang-bi-dieu-tra-hiep-dam-1316625.html)