4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼e̼m̼:̼ ̼B̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼ς̼á̼n̼ ̼ς̼ɧ̼ế̼τ̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼é̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼V̼ị̼n̼h̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼.̼1̼2̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼2̼1̼h̼3̼0̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼1̼.̼1̼2̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼T̼7̼4̼1̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼ấ̼p̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼G̼i̼á̼o̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼H̼.̼P̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼G̼i̼á̼o̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼H̼.̼P̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼T̼ ̼7̼4̼1̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼b̼a̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼ấ̼p̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼e̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼C̼a̼m̼e̼m̼r̼a̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼é̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼V̼i̼d̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼H̼.̼P̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.
̼X̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼

Theo Laodong