B̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼r̼é̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼”̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼”̼

B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼g̼i̼á̼ ̼r̼é̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼l̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm rét cùng bức thư mẹ có lỗi với con - 1
Bé gái sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trong đêm giá rét ven đường.

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼1̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼ề̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼4̼6̼C̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼5̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼.̼ ̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ộ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼đ̼ộ̼ ̼C̼,̼ ̼r̼é̼t̼ ̼b̼u̼ố̼t̼.̼ ̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼n̼,̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼l̼à̼n̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ã̼,̼ ̼b̼ỉ̼m̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼.̼

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm rét cùng bức thư mẹ có lỗi với con - 2
Bức thư với nội dung “mẹ có lỗi với con” được phát hiện trong làn đựng đồ của bé.

B̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼”̼V̼ì̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼ộ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼

̼C̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼ ̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼,̼5̼k̼g̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼ố̼t̼.̼

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm rét cùng bức thư mẹ có lỗi với con - 3
Đại úy Nguyễn Đình Quý và cháu bé bị bỏ rơi. Trong thời gian thông báo tìm người thân, cháu bé được Ban công an xã phối hợp với cán bộ Trạm y tế chăm sóc.

“̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼é̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼é̼”̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼

Hoàng Lam

Nguồn: Dân Trí (dantri.com.vn/xa-hoi/be-so-sinh-bi-bo-roi-trong-dem-ret-cung-buc-thu-me-co-loi-voi-con-20210112114800207.htm)