B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼B̼S̼ ̼m̼ổ̼.̼.̼.̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼

C̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼ ̼n̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼e̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼B̼V̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼c̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ổ̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼…̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼

̼C̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ẻ̼o̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼(̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼:̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼à̼o̼ ̼(̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼V̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼o̼e̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼.̼

A̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼(̼B̼S̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼–̼ ̼B̼V̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼H̼à̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼ ̼n̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼e̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼7̼,̼ ̼b̼é̼ ̼H̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼S̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ê̼-̼k̼í̼p̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼

̼“̼D̼o̼ ̼c̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ồ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ổ̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼H̼à̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼S̼a̼o̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼?̼ ̼M̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼H̼à̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼”̼ ̼–̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼B̼S̼ ̼m̼ổ̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼B̼S̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼á̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼B̼S̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼(̼2̼9̼/̼7̼)̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ổ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼(̼?̼!̼)̼

BS tự ý mổ chân phải bé Hào không thông báo gia đình

̼“̼C̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼B̼S̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ổ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼?̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ý̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼m̼ổ̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼o̼?̼”̼ ̼–̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ố̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼H̼à̼o̼)̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼“̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼à̼o̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼k̼ề̼”̼.̼

̼S̼ẽ̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼B̼S̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼H̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼.̼

̼̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼í̼p̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼n̼à̼o̼ ̼(̼?̼)̼

Ông Nguyễn Thành Nhôm – GĐ BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long

̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ậ̼n̼ ̼(̼6̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼H̼à̼o̼)̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼:̼ ̼“̼T̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼B̼S̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼é̼ ̼H̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼”̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼8̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼N̼h̼ô̼m̼ ̼-̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼H̼à̼o̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼u̼ ̼n̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼e̼o̼.̼

̼B̼S̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼B̼S̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼u̼ ̼n̼a̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ó̼t̼.̼

̼“̼K̼h̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼B̼S̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼B̼S̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ô̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼S̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ị̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼S̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼“̼L̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼B̼S̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼B̼S̼ ̼P̼h̼ú̼c̼”̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ô̼m̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

Nguồn: kenh14.vn/xa-hoi/benh-nhan-dau-chan-trai-bs-mo-chan-phai-20150807082239788.chn