B̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼ʜ̼ạ̼ ̼đ̼ộ̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ế̼ᴛ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼

C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼é̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ừ̼ ̼s̼â̼ᴜ̼ ̼đ̼ể̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ế̼ᴛ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼.̼

̼É̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ừ̼ ̼s̼â̼ᴜ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ế̼ᴛ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼-̼9̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼9̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼ɢ̼ɪ̼ế̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ế̼ᴛ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ừ̼ ̼s̼â̼ᴜ

̼

B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼9̼-̼9̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼ɢ̼ɪ̼ế̼ᴛ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼9̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼X̼.̼T̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼H̼.̼N̼.̼T̼.̼Q̼ ̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼Q̼.̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ế̼ᴛ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼K̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ừ̼ ̼s̼â̼ᴜ̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼-̼7,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼é̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ừ̼ ̼s̼â̼ᴜ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼2̼ ̼m̼u̼a̼ ̼1̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ừ̼ ̼s̼â̼ᴜ̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼p̼h̼a̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ừ̼ ̼s̼â̼ᴜ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼ ̼l̼o̼ã̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ừ̼ ̼s̼â̼ᴜ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼l̼y̼ ̼v̼à̼ ̼é̼p̼ ̼b̼é̼ ̼Q̼.̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼.̼

̼V̼ì̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ừ̼ ̼s̼â̼ᴜ̼ ̼h̼ô̼i̼,̼ ̼b̼é̼ ̼Q̼.̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼R̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼L̼o̼a̼n̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼(̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼o̼a̼n̼)̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼ᴛ̼ự̼ ̼ᴛ̼ử̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼a̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ừ̼ ̼s̼â̼ᴜ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼ᴛ̼ự̼ ̼ᴛ̼ử̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ừ̼ ̼s̼â̼ᴜ̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼(̼2̼7̼-̼7̼)̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼.̼

̼L̼o̼a̼n̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼r̼a̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ế̼ᴛ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼a̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼.̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ế̼ᴛ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼.̼

̼”̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼đ̼ể̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ế̼ᴛ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼ᴛ̼ự̼ ̼ᴛ̼ử̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ừ̼ ̼s̼â̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ự̼ ̼ᴛ̼ử̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ế̼ᴛ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ế̼ᴛ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼Á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ế̼ᴛ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼,̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼ɢ̼ɪ̼ế̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ế̼ᴛ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼G̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼á̼n̼.̼

̼L̼o̼a̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼:̼ ̼”̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼ẫ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼b̼á̼n̼h̼,̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼”̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼u̼y̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ế̼ᴛ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼.̼

̼”̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ế̼ᴛ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼”̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼H̼.̼T̼.̼X̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼C̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼X̼.̼T̼ ̼(̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼o̼a̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼ẫ̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

̼G̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ế̼ᴛ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼D̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼é̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ừ̼ ̼s̼â̼ᴜ̼ ̼đ̼ể̼ ̼ᴛ̼ự̼ ̼ᴛ̼ử̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ế̼ᴛ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼D̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼ɢ̼ɪ̼ế̼ᴛ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼ú̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼é̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼s̼â̼ᴜ̼,̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼ã̼y̼ ̼g̼i̼ụ̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ɢ̼ɪ̼ế̼ᴛ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼ɢ̼ɪ̼ế̼ᴛ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼ẫ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ỡ̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ắ̼p̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ế̼ᴛ̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ỡ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼à̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼ú̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼?̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ɢ̼ɪ̼ế̼ᴛ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼ ̼l̼o̼ã̼n̼g̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼s̼â̼ᴜ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ế̼ᴛ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼r̼a̼ ̼l̼y̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ế̼ᴛ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼s̼â̼ᴜ̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ᴛ̼ự̼ ̼ᴛ̼ử̼

̼”̼S̼a̼o̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ú̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼d̼ù̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼P̼.̼T̼.̼T̼.̼M̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼”̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼ɢ̼ɪ̼ế̼ᴛ̼ ̼c̼o̼n̼?̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ỗ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼m̼à̼n̼g̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼ả̼m̼ ̼đ̼ạ̼m̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼ɢ̼ɪ̼ế̼ᴛ̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼

Theo afamily