B̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ậ̼n̼

B̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼é̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼.̼

T̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ố̼ ̼N̼S̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼1̼h̼0̼0̼-̼1̼7̼h̼0̼0̼ ̼(̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼2̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼(̼g̼i̼ờ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼)̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼h̼o̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼N̼S̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼S̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼x̼ứ̼ ̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ú̼p̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼m̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼é̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ô̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼N̼S̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼s̼u̼ố̼i̼.̼

Bà xã Chí Tài ôm chặt di ảnh chồng trong tang lễ tại Mỹ, xót xa khi nhìn vào đôi mắt buồn chất chứa nỗi đau vô tận

B̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼x̼ứ̼ ̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼
Bà xã Chí Tài ôm chặt di ảnh chồng trong tang lễ tại Mỹ, xót xa khi nhìn vào đôi mắt buồn chất chứa nỗi đau vô tận

D̼ù̼ ̼c̼ố̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼n̼é̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ẻ̼ ̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼é̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼

Bà xã Chí Tài ôm chặt di ảnh chồng trong tang lễ tại Mỹ, xót xa khi nhìn vào đôi mắt buồn chất chứa nỗi đau vô tận

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼o̼a̼n̼

Bà xã Chí Tài ôm chặt di ảnh chồng trong tang lễ tại Mỹ, xót xa khi nhìn vào đôi mắt buồn chất chứa nỗi đau vô tận

Bà xã Chí Tài ôm chặt di ảnh chồng trong tang lễ tại Mỹ, xót xa khi nhìn vào đôi mắt buồn chất chứa nỗi đau vô tận

K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼

Bà xã Chí Tài ôm chặt di ảnh chồng trong tang lễ tại Mỹ, xót xa khi nhìn vào đôi mắt buồn chất chứa nỗi đau vô tận

K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼

Bà xã Chí Tài ôm chặt di ảnh chồng trong tang lễ tại Mỹ, xót xa khi nhìn vào đôi mắt buồn chất chứa nỗi đau vô tận ̼T̼h̼e̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼&̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼

N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ ̼k̼ỷ̼ ̼N̼S̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼v̼ỏ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ữ̼!̼

V̼à̼o̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼1̼2̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼1̼2̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼x̼ứ̼ ̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼F̼o̼u̼n̼t̼a̼i̼n̼ ̼V̼a̼l̼l̼e̼y̼,̼ ̼M̼ỹ̼)̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼N̼S̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼,̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼.̼

C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼i̼ ̼k̼ỷ̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼v̼ọ̼n̼ ̼v̼ẻ̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼:̼ ̼”̼Ấ̼m̼ ̼á̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼é̼!̼”̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼.̼

Bà xã Chí Tài ôm chặt di ảnh chồng trong tang lễ tại Mỹ, xót xa khi nhìn vào đôi mắt buồn chất chứa nỗi đau vô tận

N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼i̼ ̼k̼ỷ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ỏ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼m̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼

Bà xã Chí Tài ôm chặt di ảnh chồng trong tang lễ tại Mỹ, xót xa khi nhìn vào đôi mắt buồn chất chứa nỗi đau vô tận

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ố̼ ̼N̼S̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼

Bà xã Chí Tài ôm chặt di ảnh chồng trong tang lễ tại Mỹ, xót xa khi nhìn vào đôi mắt buồn chất chứa nỗi đau vô tận

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼N̼S̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼

Bà xã Chí Tài ôm chặt di ảnh chồng trong tang lễ tại Mỹ, xót xa khi nhìn vào đôi mắt buồn chất chứa nỗi đau vô tận

V̼ợ̼ ̼c̼ố̼ ̼N̼S̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼L̼ễ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼1̼2̼ ̼(̼g̼i̼ờ̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼)̼

T̼h̼e̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼&̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼