B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ả̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼?̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼-̼3̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼g̼ò̼ ̼m̼á̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼t̼í̼m̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼n̼é̼p̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ì̼n̼ ̼N̼g̼a̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼á̼t̼ ̼X̼á̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼í̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ả̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼.̼ ̼E̼m̼ ̼b̼é̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼á̼t̼ ̼X̼á̼t̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼ẩ̼n̼ ̼L̼á̼o̼ ̼T̼ả̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ì̼n̼ ̼N̼g̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼“̼H̼iệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼o̼ ̼r̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼â̼m̼,̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ú̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ả̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼.̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼o̼ ̼r̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ú̼p̼,̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼’̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼é̼t̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼.̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼.̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼í̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼’̼.̼

̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼.̼ ̼T̼.̼ ̼T̼.̼ ̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼)̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼3̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ò̼ ̼m̼á̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼t̼í̼m̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼n̼é̼p̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼.̼ ̼M̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼’̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ả̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼E̼m̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ì̼ ̼N̼g̼a̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼á̼t̼ ̼X̼á̼t̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼á̼t̼ ̼X̼á̼t̼’̼.̼

̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼T̼i̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ẩ̼n̼ ̼L̼á̼o̼ ̼T̼ả̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ì̼n̼ ̼N̼g̼a̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼á̼t̼ ̼X̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼N̼g̼u̼o̼i̼d̼u̼a̼t̼i̼n̼