C̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼é̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

D̼o̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼ế̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼é̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼é̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼-̼ ̼8̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼(̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7̼ ̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ợ̼p̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼ù̼y̼ ̼H̼ợ̼p̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼t̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼6̼ ̼)̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼-̼ ̼2̼0̼1̼9̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼5̼-̼ ̼3̼-̼ ̼2̼0̼1̼9̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼3̼.̼3̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼2̼.̼3̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼(̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ợ̼p̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼ ̼H̼ợ̼p̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼8̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼-̼ ̼3̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼(̼ ̼m̼ẹ̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼)̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼-̼ ̼7̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼5̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼é̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼n̼ ̼á̼c̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼é̼m̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼.̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼