C̼ã̼i̼ n̼h̼a̼u̼ x̼o̼n̼g̼, n̼g̼ư̼ờ̼i m̼ẹ̼ 2̼4 t̼u̼ổ̼i c̼h̼ở c̼o̼n̼ đ̼i, x̼á̼c̼ m̼ẹ̼ d̼ư̼ớ̼i̼ k̼ê̼n̼h̼, 2 c̼o̼n̼ m̼ấ̼t t̼í̼c̼h̼

Sa̼u̼ k̼h̼i̼ c̼ã̼i̼ n̼h̼a̼u̼ v̼ớ̼i̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼, n̼gư̼ờ̼i̼ ph̼ụ̼ n̼ữ̼ 2̼4̼ t̼u̼ổ̼i̼ c̼h̼ở̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ 7̼ t̼u̼ổ̼i̼ v̼à̼ 4̼ t̼u̼ổ̼i̼ đ̼i̼. X̼e̼ c̼h̼ị̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼ì̼m̼ t̼h̼ấ̼y b̼ê̼n̼ b̼ờ̼ k̼ê̼n̼h̼, t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ c̼h̼ị̼ d̼ư̼ớ̼i̼ k̼ê̼n̼h̼, c̼ò̼n̼ 2̼ c̼h̼á̼u̼ b̼é̼ c̼h̼ư̼a̼ r̼õ̼ t̼u̼n̼g t̼í̼c̼h̼.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, tiến hành trục vớt thi thể nạn nhân – Ảnh: TUẤN ANH

Tr̼ư̼a̼ 1̼5̼-̼1̼, ô̼n̼g N̼gu̼yễ̼n̼ V̼ă̼n̼ C̼ô̼n̼, c̼h̼ủ̼ t̼ị̼c̼h̼ U̼B̼N̼D̼ x̼ã̼ B̼à̼u̼ N̼ă̼n̼g, h̼u̼yệ̼n̼ D̼ư̼ơ̼n̼g M̼i̼n̼h̼ C̼h̼â̼u̼, t̼ỉ̼n̼h̼ T̼â̼y N̼i̼n̼h̼, x̼á̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g c̼ứ̼u̼ n̼ạ̼n̼, c̼ứ̼u̼ h̼ộ̼ đ̼ã̼ v̼ớ̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ c̼h̼ị̼ N̼.T̼.H̼.N̼. (̼2̼4̼ t̼u̼ổ̼i̼, n̼gụ̼ ấ̼p T̼â̼n̼ T̼r̼u̼n̼g, x̼ã̼ T̼â̼n̼ H̼à̼, h̼u̼yệ̼n̼ T̼â̼n̼ C̼h̼â̼u̼) v̼à̼o̼ s̼á̼n̼g c̼ù̼n̼g n̼gà̼y.

T̼h̼e̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼, c̼h̼i̼ề̼u̼ 1̼4̼-̼1̼, c̼h̼ị̼ N̼. c̼ó̼ gâ̼y gổ̼ l̼ớ̼n̼ t̼i̼ế̼n̼g v̼ớ̼i̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼, s̼a̼u̼ đ̼ó̼ l̼ấ̼y x̼e̼ m̼á̼y c̼h̼ở̼ t̼h̼e̼o̼ h̼a̼i̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ l̼à̼ c̼h̼á̼u̼ N̼.N̼.T̼.A̼. (̼7̼ t̼u̼ổ̼i̼) v̼à̼ N̼.N̼.B̼.T̼. (̼4̼ t̼u̼ổ̼i̼).

N̼gh̼i̼ c̼h̼ị̼ N̼. s̼ẽ̼ l̼à̼m̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g h̼a̼y, gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ đ̼ã̼ c̼h̼i̼a̼ n̼h̼a̼u̼ t̼ì̼m̼ k̼i̼ế̼m̼ k̼h̼ắ̼p n̼ơ̼i̼. Đ̼ế̼n̼ 2̼3̼h̼, t̼h̼ô̼n̼g q̼u̼a̼ đ̼ị̼n̼h̼ v̼ị̼, gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ ph̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ x̼e̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị̼ N̼. d̼ự̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ b̼ờ̼ k̼ê̼n̼h̼ T̼â̼y (̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ đ̼ị̼a̼ ph̼ậ̼n̼ x̼ã̼ B̼à̼u̼ N̼ă̼n̼g, hu̼yệ̼n̼ D̼ư̼ơ̼n̼g M̼i̼n̼h̼ C̼h̼â̼u̼, gầ̼n̼ c̼ầ̼u̼ K̼1̼3̼) n̼h̼ư̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ấ̼y n̼gư̼ờ̼i̼.

gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ đ̼ã̼ b̼á̼o̼ c̼h̼o̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g đ̼ể̼ t̼ì̼m̼ k̼i̼ế̼m̼. Đ̼ế̼n̼ s̼á̼n̼g 1̼5̼-̼1̼ đ̼ã̼ t̼r̼ụ̼c̼ v̼ớ̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ c̼h̼ị̼ N̼..

C̼á̼c̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g t̼ạ̼m̼ d̼ừ̼n̼g t̼ì̼m̼ k̼i̼ế̼m̼ đ̼ể̼ b̼ổ̼ s̼u̼n̼g l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g v̼à̼ d̼ư̼ỡ̼n̼g k̼h̼í̼;̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼h̼à̼ v̼ẫ̼n̼ đ̼a̼n̼g t̼ú̼c̼ t̼r̼ự̼c̼ t̼ạ̼i̼ k̼ê̼n̼h̼ T̼â̼y -̼ Ả̼n̼h̼:̼ T̼U̼Ấ̼N̼ A̼N̼H̼

R̼i̼ê̼n̼g h̼a̼i̼ c̼o̼n̼ n̼h̼ỏ̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị̼ N̼., l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g v̼à̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ v̼ẫ̼n̼ c̼h̼ư̼a̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ó̼ c̼ù̼n̼g c̼h̼ị̼ N̼. n̼h̼ả̼y k̼ê̼n̼h̼ t̼ự̼ t̼ử̼ h̼a̼y k̼h̼ô̼n̼g. Đ̼ế̼n̼ 1̼2̼h̼, l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g v̼ẫ̼n̼ t̼i̼ế̼p t̼ụ̼c̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ t̼ì̼m̼ k̼i̼ế̼m̼.