C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼é̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼e̼m̼ ̼Y̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼Z̼a̼l̼o̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

Trường THPT Vĩnh Xương, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Zing

̼S̼á̼n̼g̼ ̼5̼.̼1̼2̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ù̼m̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼T̼X̼.̼T̼â̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Y̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼5̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼A̼4̼)̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼Y̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Z̼a̼l̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼.̼

̼“̼N̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼ỡ̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼s̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼u̼ ̼v̼ơ̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ỡ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼”̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼ù̼m̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼Y̼.̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼(̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼m̼ỏ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼T̼â̼n̼ ̼(̼T̼P̼.̼C̼h̼â̼u̼ ̼Đ̼ố̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Z̼a̼l̼o̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼i̼c̼k̼ ̼Y̼ê̼u̼ ̼M̼à̼u̼ ̼T̼í̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼Y̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼i̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼n̼h̼…̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼u̼ ̼o̼a̼n̼…̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼q̼u̼ý̼,̼ ̼c̼h̼i̼m̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼à̼ ̼n̼g̼h̼e̼n̼.̼.̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼i̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼é̼!̼”̼.̼


̼N̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Z̼a̼l̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼Y̼.̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼-̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼Y̼.̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼.̼ ̼V̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼“̼T̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼?̼”̼.̼ ̼“̼C̼ò̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼á̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼á̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼à̼!̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼i̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ọ̼t̼ ̼k̼i̼a̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼u̼ ̼o̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼è̼n̼ ̼u̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼é̼p̼ ̼n̼u̼ô̼i̼…̼ ̼c̼h̼i̼m̼”̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼a̼i̼ ̼(̼c̼h̼ị̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼Y̼.̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼i̼c̼k̼ ̼Z̼a̼l̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼Y̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼Z̼a̼l̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼Y̼.̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼.̼ ̼“̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼Y̼.̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼x̼e̼m̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼h̼a̼y̼ ̼Z̼a̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Y̼.̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼x̼e̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼Y̼.̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼


̼C̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼X̼a̼l̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Y̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ó̼i̼ ̼m̼ử̼a̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼Y̼.̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼5̼-̼1̼2̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼L̼O̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ù̼m̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼-̼1̼1̼,̼ ̼e̼m̼ ̼N̼T̼N̼Y̼ ̼(̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼Y̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼“̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼E̼m̼ ̼Y̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼T̼â̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼(̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼S̼a̼l̼b̼u̼t̼a̼m̼o̼l̼)̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼h̼e̼n̼ ̼s̼u̼y̼ễ̼n̼,̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼á̼o̼ ̼b̼ó̼n̼.̼

̼D̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼Y̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

An Giang: Nghi vấn nữ sinh tự tử tại trường vì bị kiểm điểm - ảnh 1

̼N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼Y̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼T̼V̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼Y̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼d̼o̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼c̼ờ̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼-̼1̼1̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼ù̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ệ̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼2̼0̼2̼0̼-̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼Y̼.̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼“̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼.̼ ̼E̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼Y̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼Y̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼Y̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼2̼-̼1̼2̼,̼ ̼ ̼Y̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼6̼g̼3̼0̼ ̼–̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼6̼g̼5̼0̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

An Giang: Nghi vấn nữ sinh tự tử tại trường vì bị kiểm điểm - ảnh 2

̼T̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼T̼V̼

̼G̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼ù̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼Y̼.̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼“̼C̼ò̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼Y̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼”̼ ̼-̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼ù̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼ù̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼Y̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼m̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼a̼ ̼r̼ầ̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼Y̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼e̼m̼ ̼Y̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼Y̼.̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼”̼ ̼-̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼ù̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼Y̼.̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼e̼m̼ ̼Y̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼c̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼ù̼m̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼.̼

̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼ù̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼:̼ ̼“̼N̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼Y̼.̼ ̼m̼a̼u̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼a̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼”̼.̼

Hình ảnh được cho là của cô giáo “yêu màu tím” đang lan truyền trên mạng