C̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼

T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼.̼

̼N̼ử̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼o̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼.̼ ̼Ô̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼ê̼ ̼h̼ề̼:̼ ̼c̼á̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ù̼,̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼v̼ị̼t̼,̼ ̼g̼ỏ̼i̼ ̼g̼à̼.̼.̼.̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼h̼ú̼ ̼t̼ư̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼)̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼l̼â̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ă̼n̼.̼

̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ê̼m̼ ̼x̼u̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼b̼a̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼u̼ý̼t̼ ̼x̼o̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼,̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼á̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼á̼ ̼v̼o̼i̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼Y̼ê̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ỉ̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼k̼é̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼?̼

̼’̼Ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼é̼t̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼’̼

̼H̼ã̼y̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ợ̼n̼,̼ ̼b̼ò̼,̼ ̼g̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ễ̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼n̼é̼t̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼g̼à̼,̼ ̼v̼ị̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼.̼

̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼à̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼n̼o̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼h̼e̼o̼,̼ ̼b̼ò̼,̼ ̼g̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ễ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ệ̼ ̼l̼ụ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼à̼y̼:̼ ̼”̼L̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ỡ̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼;̼ ̼H̼a̼y̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼ó̼”̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼.̼

Nguồn: https://vnexpress.net/topic/nen-hay-khong-an-thit-cho-24373