C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼a̼ ̼í̼t̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼3̼5̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼

Đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼3̼5̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼1̼,̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.̼

V̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼d̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼ạ̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼.̼

Chồng đi làm xa ít về, vợ chi 355 triệu để được lấy chồng mới
Tiểu Kiều (Tên nhân vật đã được thay đổi)

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼a̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼.̼

G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼B̼á̼n̼ ̼t̼í̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

Chồng đi làm xa ít về, vợ chi 355 triệu để được lấy chồng mới
Lục (tên nhân vật đã được thay đổi) vô cùng phẫn nộ về hành động lừa dối của vợ.

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼.̼

T̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼ù̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼1̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ệ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼

Chồng đi làm xa ít về, vợ chi 355 triệu để được lấy chồng mới
Cuối cùng cả hai vẫn chấp nhận ly hôn.

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼m̼ã̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.̼

C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼3̼5̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼i̼ ̼1̼,̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

Tổng Hợp