C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼”̼m̼á̼u̼”̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ừ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼!̼

B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼A̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ù̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼”̼m̼á̼u̼”̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ừ̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

Ngày 25/12, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 48 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới trên địa bàn thành phố.

B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, tiêu chí đầu tiên cho nơi đáng sống là sự bình yên và an toàn. Thành phố đang ra sức tập trung xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình và quyết tâm giữ gìn thành phố thật sự bình yên, an toàn.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố đánh giá cao và trân trọng những đóng góp của Công an TP trong p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ 10 năm qua.

“̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ ̼â̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼”̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy, bên cạnh thành tích đạt được cũng còn mặt hạn chế như: sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền có nơi, có lúc thiếu chủ động, quyết liệt; chưa thường xuyên đôn đốc, có nơi còn hình thức; tuyên truyền thiếu chiều sâu, chiều rộng, đặc biệt là thiếu trọng điểm…

Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼a̼o̼;̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼,̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼m̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼,̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼1̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼.̼0̼0̼0̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼.̼

“̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼k̼è̼m̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ắ̼n̼.̼.̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

“Đừng để người dân ra tay một mình mà không có lực lượng chức năng, phải làm cách nào cho người dân mọi lúc, mọi nơi thật sự là tai mắt của lực lượng chức năng”, ông Nên nói.

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát nội bộ trong xây dựng lực lượng công an thành phố và các cấp để p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼l̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼t̼.̼.̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼v̼í̼ ̼v̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼.̼

“Anh nào mà thiếu bản lĩnh, đam mê, hoặc có gì đó chùn bước thì đi làm việc khác. P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼”̼m̼á̼u̼”̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ừ̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼.̼.̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼”̼m̼á̼u̼”̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼, ông Nên nhấn mạnh.

T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼h̼à̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼5̼.̼2̼8̼4̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼,̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼h̼à̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼

̼X̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ú̼p̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ỏ̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼”̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼n̼”̼.̼

̼T̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼7̼6̼,̼7̼%̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ụ̼)̼.̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼H̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼ẩ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼v̼ụ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼g̼i̼ả̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼6̼.̼0̼0̼0̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼2̼4̼%̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼k̼ề̼)̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼p̼h̼á̼ ̼3̼5̼.̼6̼6̼9̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼4̼3̼.̼9̼0̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼9̼.̼5̼2̼5̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼5̼.̼2̼8̼4̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼;̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼2̼.̼8̼7̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

Nguồn: dantri.com.vn/xa-hoi/cong-an-phai-mau-len-nghe-bao-co-toi-pham-ma-chan-chu-la-khong-duoc-20201225145116338.htm