C̼ố̼ ̼N̼S̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼‘̼b̼é̼ ̼h̼e̼o̼’̼,̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ấ̼n̼ ̼l̼ệ̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼т̼α̼ɴ̼g̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼

T̼u̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼“̼B̼é̼ ̼H̼e̼o̼”̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼̼̼h̼̼̼ẩ̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼à̼!̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼à̼̼̼i̼̼̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ô̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼

Đ̼ú̼n̼g̼ ̼1̼1̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼1̼2̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼)̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼à̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ễ̼̼̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼x̼ứ̼ ̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼M̼ỹ̼.̼

X̼e̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼x̼ứ̼

C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼a̼n̼g̼

N̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼l̼ễ̼

C̼h̼a̼ ̼x̼ứ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼

D̼ù̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ẻ̼ ̼h̼ố̼c̼ ̼h̼á̼c̼,̼ ̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼.̼

C̼ô̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼a̼n̼g̼

Đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼á̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼,̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼x̼ứ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼…̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼a̼n̼h̼.̼

Đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ấ̼n̼ ̼l̼ệ̼,̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼é̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼ ̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼q̼u̼ệ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼v̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼ạ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼.̼

“̼B̼é̼ ̼h̼e̼o̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼

D̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼“̼b̼é̼ ̼h̼e̼o̼”̼ ̼–̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼n̼i̼u̼,̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼“̼b̼é̼ ̼h̼e̼o̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼.̼

C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼
̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼:̼ ̼S̼a̼o̼S̼t̼a̼r̼