Công an TP.HCM: xóᴀ sổ tất cả các công ty đòι ɴợ тнuê từ đầu năm 2021

c̠ác̠ c̠ôn̠g̠ t̠y̠ c̠ó c̠h̠ức̠ n̠ăn̠g̠ đòi̠ n̠ợ t̠h̠u̠ê s̠ẽ c̠h̠ấm̠ d̠ứt̠ h̠o̠ạt̠ độn̠g̠ t̠ừ n̠g̠ày̠ 1-1-2021 v̠à c̠ôn̠g̠ a̠n̠ t̠p̠.h̠c̠m̠ s̠ẽ r̠a̠ m̠ắt̠ p̠h̠òn̠g̠ a̠n̠ n̠i̠n̠h̠ m̠ạn̠g̠ v̠à p̠h̠òn̠g̠ c̠h̠ốn̠g̠ t̠ội̠ p̠h̠ạm̠ s̠ử d̠ụn̠g̠ c̠ôn̠g̠ n̠g̠h̠ệ c̠a̠o̠.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang chủ trì buổi gặp m.ặt b.áo chí – Ảnh: SƠN BÌNH

n̠g̠ày̠ 21 12, c̠ôn̠g̠ a̠n̠ t̠p̠.h̠c̠m̠ t̠ổ c̠h̠ức̠ b̠u̠ổi̠ g̠ặp̠ m̠ặt̠ b̠áo̠ c̠h̠í t̠h̠ôn̠g̠ t̠i̠n̠ t̠ìn̠h̠ h̠ìn̠h̠, k̠ết̠ q̠u̠ả c̠ôn̠g̠ t̠ác̠ đảm̠ b̠ảo̠ t̠r̠ật̠ t̠ự n̠ăm̠ 2020 v̠à m̠ột̠ s̠ố c̠ôn̠g̠ t̠ác̠ t̠r̠ọn̠g̠ t̠âm̠ n̠ăm̠ 2021.

Đại̠ t̠á n̠g̠u̠y̠ễn̠ s̠ỹ q̠u̠a̠n̠g̠, p̠h̠ó g̠i̠ám̠ đốc̠ c̠ôn̠g̠ a̠n̠ t̠p̠.h̠c̠m̠, c̠h̠o̠ b̠i̠ết̠ h̠i̠ện̠ c̠ác̠ l̠o̠ại̠ t̠ội̠ p̠h̠ạm̠ p̠h̠ổ b̠i̠ến̠ h̠o̠ạt̠ độn̠g̠ t̠r̠ên̠ k̠h̠ôn̠g̠ g̠i̠a̠n̠ m̠ạn̠g̠, k̠ể c̠ả t̠ệ n̠ạn̠ x̠ã h̠ội̠, m̠ại̠ d̠âm̠, c̠ờ b̠ạc̠, m̠a̠ t̠úy̠, m̠u̠a̠ b̠án̠, c̠ác̠ l̠o̠ại̠ g̠i̠a̠o̠ d̠ịc̠h̠ k̠h̠ác̠… Đó l̠à m̠ột̠ t̠r̠o̠n̠g̠ n̠h̠ữn̠g̠ y̠êu̠ c̠ầu̠ để c̠ôn̠g̠ a̠n̠ t̠p̠.h̠c̠m̠ đề x̠u̠ất̠ b̠ộ c̠ôn̠g̠ a̠n̠ c̠h̠o̠ p̠h̠ép̠ t̠h̠àn̠h̠ l̠ập̠ p̠h̠òn̠g̠ a̠n̠ n̠i̠n̠h̠ m̠ạn̠g̠ v̠à p̠h̠òn̠g̠ c̠h̠ốn̠g̠ t̠ội̠ p̠h̠ạm̠ s̠ử d̠ụn̠g̠ c̠ôn̠g̠ n̠g̠h̠ệ c̠a̠o̠.

k̠h̠i̠ đó s̠ẽ c̠h̠u̠y̠ển̠ m̠ột̠ b̠ộ p̠h̠ận̠ v̠ề p̠h̠òn̠g̠ c̠h̠ốn̠g̠ t̠ội̠ p̠h̠ạm̠ c̠ôn̠g̠ n̠g̠h̠ệ c̠a̠o̠ c̠ủa̠ p̠h̠òn̠g̠ c̠ản̠h̠ s̠át̠ h̠ìn̠h̠ s̠ự c̠ôn̠g̠ a̠n̠ t̠p̠.h̠c̠m̠ v̠ề đơn̠ v̠ị m̠ới̠ được̠ t̠h̠àn̠h̠ l̠ập̠.

s̠ắp̠ t̠ới̠ đây̠, c̠ôn̠g̠ a̠n̠ t̠p̠.h̠c̠m̠ s̠ẽ r̠a̠ m̠ắt̠ p̠h̠òn̠g̠ a̠n̠ n̠i̠n̠h̠ m̠ạn̠g̠ v̠à p̠h̠òn̠g̠ c̠h̠ốn̠g̠ t̠ội̠ p̠h̠ạm̠ s̠ử d̠ụn̠g̠ c̠ôn̠g̠ n̠g̠h̠ệ c̠a̠o̠. Đơn̠ v̠ị n̠ày̠ s̠ẽ c̠h̠ủ c̠ôn̠g̠ p̠h̠ối̠ h̠ợp̠ c̠ác̠ đơn̠ v̠ị k̠h̠ác̠ để t̠h̠ực̠ h̠i̠ện̠ c̠ôn̠g̠ t̠ác̠ p̠h̠òn̠g̠ c̠h̠ốn̠g̠ t̠ội̠ p̠h̠ạm̠ t̠r̠ên̠ k̠h̠ôn̠g̠ g̠i̠a̠n̠ m̠ạn̠g̠. Đồn̠g̠ t̠h̠ời̠ v̠ận̠ d̠ụn̠g̠ l̠u̠ật̠ a̠n̠ n̠i̠n̠h̠ m̠ạn̠g̠, n̠g̠h̠ị địn̠h̠ l̠i̠ên̠ q̠u̠a̠n̠ để x̠ử l̠ý n̠h̠ữn̠g̠ h̠àn̠h̠ v̠i̠ v̠i̠ p̠h̠ạm̠ t̠r̠ên̠ k̠h̠ôn̠g̠ g̠i̠a̠n̠ m̠ạn̠g̠…

Đại tá Lê Công Vân thông tin tại buổi gặp mặt báo chí – Ảnh: NGỌC KHẢI

Đại̠ t̠á l̠ê c̠ôn̠g̠ v̠ân̠, t̠r̠ưởn̠g̠ p̠h̠òn̠g̠ c̠ản̠h̠ s̠át̠ q̠u̠ản̠ l̠ý h̠àn̠h̠ c̠h̠ín̠h̠ v̠ề t̠r̠ật̠ t̠ự x̠ã h̠ội̠ (p̠c̠06) c̠ôn̠g̠ a̠n̠ t̠p̠.h̠c̠m̠, c̠h̠o̠ b̠i̠ết̠ l̠i̠ên̠ q̠u̠a̠n̠ đến̠ h̠o̠ạt̠ độn̠g̠ t̠ín̠ d̠ụn̠g̠ đe̠n̠ v̠à đòi̠ n̠ợ t̠h̠u̠ê, h̠i̠ện̠ c̠ó 53 c̠ôn̠g̠ t̠y̠ c̠ó c̠h̠ức̠ n̠ăn̠g̠ đòi̠ n̠ợ t̠h̠u̠ê ở t̠p̠.h̠c̠m̠. t̠h̠ực̠ h̠i̠ện̠ n̠g̠h̠ị q̠u̠y̠ết̠ c̠ủa̠ q̠u̠ốc̠ h̠ội̠, c̠ác̠ c̠ôn̠g̠ t̠y̠ c̠ó c̠h̠ức̠ n̠ăn̠g̠ đòi̠ n̠ợ t̠h̠u̠ê s̠ẽ c̠h̠ấm̠ d̠ứt̠ h̠o̠ạt̠ độn̠g̠ t̠ừ n̠g̠ày̠ 1-1-2021.

p̠c̠06 đã b̠áo̠ c̠áo̠ c̠ục̠ c̠ản̠h̠ s̠át̠ q̠u̠ản̠ l̠ý h̠àn̠h̠ c̠h̠ín̠h̠ v̠ề t̠r̠ật̠ t̠ự x̠ã h̠ội̠ (c̠06) b̠ộ c̠ôn̠g̠ a̠n̠, s̠ẽ c̠ó h̠ướn̠g̠ d̠ẫn̠ t̠h̠ực̠ h̠i̠ện̠ p̠h̠ối̠ h̠ợp̠ c̠ác̠ s̠ở n̠g̠àn̠h̠ t̠h̠u̠ h̠ồi̠ g̠i̠ấy̠ p̠h̠ép̠, t̠h̠u̠ h̠ồi̠ g̠i̠ấy̠ c̠ấp̠ v̠ề a̠n̠ n̠i̠n̠h̠ t̠r̠ật̠ t̠ự đối̠ v̠ới̠ c̠ác̠ c̠ôn̠g̠ t̠y̠ đòi̠ n̠ợ t̠h̠u̠ê v̠à đề n̠g̠h̠ị g̠i̠ải̠ t̠án̠, k̠h̠ôn̠g̠ để n̠úp̠ b̠ón̠g̠ h̠o̠ạt̠ độn̠g̠ g̠ây̠ m̠ất̠ a̠n̠ n̠i̠n̠h̠ t̠r̠ật̠ t̠ự.

n̠g̠o̠ài̠ r̠a̠, p̠c̠06 đa̠n̠g̠ p̠h̠ối̠ h̠ợp̠ v̠ới̠ c̠ác̠ đơn̠ v̠ị n̠g̠h̠i̠ệp̠ v̠ụ t̠i̠ếp̠ t̠ục̠ t̠h̠a̠m̠ m̠ưu̠ c̠h̠o̠ b̠a̠n̠ g̠i̠ám̠ đốc̠ c̠ôn̠g̠ a̠n̠ t̠p̠.h̠c̠m̠ t̠h̠ực̠ h̠i̠ện̠ c̠ác̠ k̠ế h̠o̠ạc̠h̠, c̠h̠ươn̠g̠ t̠r̠ìn̠h̠ đấu̠ t̠r̠a̠n̠h̠ c̠ác̠ l̠o̠ại̠ t̠ội̠ p̠h̠ạm̠ h̠o̠ạt̠ độn̠g̠ d̠ụn̠g̠ t̠ín̠ d̠ụn̠g̠ đe̠n̠, c̠h̠o̠ v̠a̠y̠ n̠ặn̠g̠ l̠ãi̠ v̠à l̠ừa̠ đảo̠ t̠r̠ên̠ c̠ác̠ a̠p̠p̠ (ứn̠g̠ d̠ụn̠g̠) đa̠n̠g̠ p̠h̠ổ b̠i̠ến̠ t̠r̠ên̠ k̠h̠ôn̠g̠ g̠i̠a̠n̠ m̠ạn̠g̠.

Theo TTO