Đ̲a̲u̲ ̲l̲ò̲n̲g̲:̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲n̲ộ̲i̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲2̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲u̲ố̲i̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲b̲ể̲

S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲n̲ộ̲i̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲c̲á̲n̲h̲ ̲c̲ổ̲n̲g̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲b̲ể̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ở̲ ̲v̲à̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲s̲o̲n̲g̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲u̲ố̲i̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲b̲ể̲.̲.̲.̲

T̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲P̲V̲,̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲x̲ã̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲ ̲H̲ò̲a̲,̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲x̲ã̲ ̲Q̲u̲ả̲n̲g̲ ̲Y̲ê̲n̲ ̲(̲Q̲u̲ả̲n̲g̲ ̲N̲i̲n̲h̲)̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲v̲à̲o̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲6̲h̲4̲5̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲q̲u̲a̲,̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲ ̲t̲h̲ô̲n̲ ̲6̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲2̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲b̲é̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲đ̲u̲ố̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲b̲ể̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲.̲ ̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲,̲ ̲h̲ậ̲u̲ ̲s̲ự̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲x̲ấ̲u̲ ̲s̲ố̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲t̲ấ̲t̲.̲

C̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲,̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲q̲u̲a̲,̲ ̲d̲o̲ ̲b̲ị̲ ̲ố̲m̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲Đ̲.̲T̲.̲B̲ ̲v̲à̲ ̲Đ̲.̲H̲.̲L̲ ̲(̲c̲ù̲n̲g̲ ̲S̲N̲ ̲2̲0̲1̲4̲,̲ ̲l̲à̲ ̲a̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲s̲o̲n̲g̲ ̲s̲i̲n̲h̲,̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲1̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ể̲u̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲N̲g̲ô̲ ̲Q̲u̲y̲ề̲n̲)̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲ở̲ ̲n̲h̲à̲.̲ ̲Đ̲ế̲n̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲4̲h̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲2̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲đ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ó̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲n̲ộ̲i̲ ̲ở̲ ̲n̲h̲à̲.̲

Đại diện MTTQ tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi, hỗ trợ gia đình hai cháu (Ảnh: H.Giang)

D̲o̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲n̲ộ̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲r̲a̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲,̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲k̲h̲i̲ ̲q̲u̲a̲y̲ ̲v̲ề̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲á̲n̲h̲ ̲c̲ổ̲n̲g̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲b̲ể̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲n̲h̲à̲ ̲m̲ở̲ ̲(̲b̲ể̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲ở̲ ̲l̲i̲ề̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲s̲â̲n̲,̲ ̲d̲ạ̲n̲g̲ ̲b̲ể̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲h̲ò̲n̲ ̲n̲o̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲b̲ể̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲l̲à̲m̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲r̲à̲o̲ ̲t̲h̲ấ̲p̲)̲.̲ ̲L̲i̲n̲h̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲m̲á̲c̲h̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲c̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲l̲à̲n̲h̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ộ̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲b̲ể̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲1̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲r̲a̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲2̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲đ̲â̲u̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲b̲ể̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ò̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲2̲.̲

N̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲á̲o̲,̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲x̲ã̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲h̲i̲ể̲u̲,̲ ̲x̲á̲c̲ ̲m̲i̲n̲h̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲,̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲2̲ ̲a̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲s̲o̲n̲g̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲â̲m̲ ̲l̲i̲ệ̲m̲ ̲v̲à̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲n̲a̲y̲ ̲l̲ễ̲ ̲a̲n̲ ̲t̲á̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲t̲ấ̲t̲.̲

Đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲4̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲Đ̲.̲T̲.̲B̲ ̲v̲à̲ ̲Đ̲.̲H̲.̲L̲ ̲l̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲ú̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲n̲ắ̲m̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲,̲ ̲M̲T̲T̲Q̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲Q̲u̲ả̲n̲g̲ ̲N̲i̲n̲h̲,̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲x̲ã̲ ̲Q̲u̲ả̲n̲g̲ ̲Y̲ê̲n̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲s̲ở̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ă̲m̲ ̲h̲ỏ̲i̲,̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲,̲ ̲h̲ỗ̲ ̲t̲r̲ợ̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲.̲

Nguồn: Kênh 14