Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼H̼I̼V̼

Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼H̼I̼V̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼X̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼.̼

Hình ảnh được cho là t.in gi.ả của cô gái

̼T̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼ở̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼.̼

C̼á̼c̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼2̼0̼1̼9̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼I̼A̼ ̼T̼a̼i̼c̼h̼u̼n̼g̼

T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼X̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼2̼/̼1̼2̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼ử̼a̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼Y̼T̼N̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼T̼V̼B̼S̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼o̼.̼
̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼L̼ê̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼D̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼.̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼/̼2̼0̼1̼5̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼
̼
̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼2̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼.̼4̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ụ̼c̼.̼