D̼ù̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼N̼s̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼

T̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼:̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼N̼S̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼à̼n̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼

̼S̼a̼u̼ ̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼M̼ỹ̼.̼ ̼X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼h̼a̼y̼,̼ ̼d̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼à̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼d̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼.̼

̼N̼h̼ó̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼N̼S̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼

̼V̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼1̼2̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼)̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼à̼n̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼1̼2̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼)̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼à̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼(̼1̼4̼/̼1̼2̼)̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼à̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼C̼a̼l̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼o̼c̼k̼d̼o̼w̼n̼ ̼(̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼)̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼”̼.̼

̼T̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼:̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼N̼S̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼à̼n̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼2̼.̼
̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼1̼2̼,̼ ̼d̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼h̼o̼a̼.̼

̼D̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼1̼2̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼)̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼N̼S̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼
̼

Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼1̼2̼,̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼d̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼t̼á̼n̼g̼

C̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼ố̼ ̼N̼S̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼à̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼1̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼0̼8̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼o̼s̼ ̼A̼n̼g̼e̼l̼e̼s̼)̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼N̼S̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼á̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼à̼n̼ ̼P̼e̼e̼k̼ ̼F̼a̼m̼i̼l̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼N̼S̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼a̼m̼,̼ ̼C̼a̼l̼i̼f̼o̼r̼n̼i̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼.̼

Đ̼ú̼n̼g̼ ̼1̼1̼h̼ ̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼d̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼

̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼N̼S̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼N̼S̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼ố̼ ̼N̼S̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼à̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼ố̼ ̼N̼S̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼6̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼o̼á̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼w̼e̼b̼ ̼F̼l̼i̼g̼h̼t̼r̼a̼d̼a̼r̼2̼4̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼b̼a̼y̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼S̼e̼o̼u̼l̼ ̼(̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼)̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼s̼ ̼A̼n̼g̼e̼l̼e̼s̼ ̼(̼M̼ỹ̼)̼ ̼n̼à̼y̼.̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼

Theo Kenh14