G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼

(̼P̼L̼O̼)̼-̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼.̼

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼M̼ộ̼t̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼


̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼ ̼(̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼S̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼C̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼ỹ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼“̼S̼a̼u̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼4̼ ̼B̼L̼H̼S̼”̼ ̼-̼ ̼L̼S̼ ̼D̼ũ̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼L̼Ê̼ ̼Á̼N̼H̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼L̼S̼ ̼D̼ũ̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼T̼N̼H̼S̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼4̼ ̼B̼L̼H̼S̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼1̼%̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼(̼n̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼C̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼4̼ ̼B̼L̼H̼S̼ ̼(̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼)̼.̼

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼D̼ũ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼“̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼”̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼4̼ ̼B̼L̼H̼S̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼“̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼4̼ ̼B̼L̼H̼S̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼“̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼4̼ ̼B̼L̼H̼S̼.̼

Nguyễn Tấn Thành sau vụ việc hay đăng những dòng trạng thái

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼.̼

T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼1̼%̼ ̼-̼ ̼3̼0̼%̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼(̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼2̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼4̼ ̼B̼L̼H̼S̼ ̼(̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼á̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼)̼.̼
̼N̼ế̼u̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼1̼%̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼3̼0̼%̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼:̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼4̼ ̼B̼L̼H̼S̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼9̼-̼1̼2̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼L̼O̼ ̼b̼à̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ộ̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼.̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼-̼1̼2̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼b̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼.̼ ̼