H̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼a̼ ̼l̼á̼n̼h̼

3̼ ̼-̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼B̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼m̼ ̼o̼a̼n̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼.̼.̼

“̼C̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ã̼i̼”̼

G̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ừ̼n̼g̼ ̼(̼6̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼A̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼r̼ã̼i̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼đ̼ỏ̼.̼ ̼C̼h̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ố̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼.̼

B̼à̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼r̼a̼”̼.̼

T̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼“̼t̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼ ̼ậ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼r̼u̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ớ̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼á̼o̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

B̼à̼ ̼M̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼.̼ ̼B̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼.̼

“̼6̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼â̼u̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼u̼ô̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ó̼e̼ ̼m̼ắ̼t̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

B̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼í̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼M̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ổ̼ ̼s̼ụ̼p̼,̼ ̼ú̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼2̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ứ̼c̼.̼

B̼à̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼T̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ồ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼”̼.̼

K̼h̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ấ̼m̼,̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼.̼

B̼à̼ ̼M̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼.̼

“̼H̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼h̼é̼p̼.̼ ̼A̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ã̼i̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

B̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼H̼ọ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼y̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ổ̼ ̼x̼ẻ̼”̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼l̼á̼n̼h̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼

C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ừ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼m̼ổ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼

B̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼

“̼K̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼é̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼B̼à̼ ̼b̼ù̼i̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼g̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼k̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼2̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

H̼a̼i̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼c̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼y̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼õ̼m̼.̼ ̼B̼à̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

B̼à̼ ̼M̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼ở̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼

T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

“̼Đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ầ̼m̼ ̼x̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ủ̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼…̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼l̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼.̼

B̼à̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼3̼ ̼-̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼B̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼m̼ ̼o̼a̼n̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼R̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼s̼o̼i̼ ̼m̼ó̼i̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼ ̼b̼ỉ̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼x̼ầ̼m̼ ̼x̼ì̼…̼

B̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ổ̼ ̼h̼ũ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼á̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼

G̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼1̼1̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼S̼ỹ̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼-̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼.̼

G̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼”̼c̼o̼n̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼

B̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼2̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.̼
̼
̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼m̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ô̼m̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼.̼

Nguồn: Vietnamnet