K̼ẻ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼

M̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼M̼ộ̼t̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼E̼m̼ ̼V̼N̼K̼V̼ ̼(̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼A̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼M̼ộ̼t̼)̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ỗ̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼,̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼3̼3̼ ̼%̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼b̼a̼ ̼g̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼7̼-̼1̼2̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼P̼L̼O̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼7̼-̼1̼2̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼b̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼V̼.̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼.̼.̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼E̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼.̼

Theo PLO