L̼ấ̼y̼ ̼c̼ớ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼k̼è̼m̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼l̼é̼n̼ ̼l̼ú̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼

T̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼ở̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ớ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼é̼n̼ ̼l̼ú̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

Nguyễn Thanh Quân.

N̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼1̼2̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼(̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼ ̼2̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼4̼5̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼(̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼V̼ậ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼k̼è̼m̼.̼

̼̼S̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ớ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼é̼n̼ ̼l̼ú̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼

̼̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼.̼

̼̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼q̼u̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼1̼1̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼

̼̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

Theo VTC