N̼h̼ó̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼“̼q̼υ̼α̼n̼ ̼н̼ệ̼ ̼т̼ậ̼ρ̼ ̼т̼н̼ể̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼“̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼”̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼

T̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼“̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼”̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼h̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ạ̼ ̼d̼ụ̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼q̼υ̼α̼и̼ ̼н̼ệ̼ ̼т̼ì̼и̼н̼ ̼d̼ụ̼¢̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼H̼ậ̼u̼

̼H̼ậ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼ă̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼”̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼T̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼“̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼”̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼h̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ạ̼ ̼d̼ụ̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼q̼υ̼α̼и̼ ̼н̼ệ̼ ̼т̼ì̼и̼н̼ ̼d̼ụ̼¢̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼L̼y̼ ̼(̼4̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ù̼)̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼à̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼,̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼H̼ậ̼u̼.̼

̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼y̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼L̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼.̼

̼N̼h̼ó̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼”̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ạ̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼”̼q̼υ̼α̼n̼ ̼н̼ệ̼ ̼т̼ậ̼ρ̼ ̼т̼н̼ể̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼L̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼“̼n̼ữ̼ ̼q̼u̼á̼i̼”̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼i̼ ̼p̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼5̼2̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼”̼s̼ă̼n̼ ̼m̼ồ̼i̼”̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼B̼a̼o̼d̼a̼n̼s̼i̼n̼h̼