N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼:̼ ̼B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼k̼é̼o̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ã̼o̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼s̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼P̼h̼i̼m̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼X̼-̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ố̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼,̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼ã̼o̼.̼

̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼á̼u̼.̼.̼.̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼3̼/̼1̼2̼.̼

B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼(̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼1̼2̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼é̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼n̼ắ̼p̼ ̼s̼ọ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼á̼p̼,̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼1̼2̼,̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼i̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼ù̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼

̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼.̼

̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼”̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼B̼é̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼k̼m̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ì̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼ ̼B̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ì̼)̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼â̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼k̼é̼o̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

Nguồn: Vnexpress (v̼n̼e̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼.̼n̼e̼t̼/̼b̼e̼-̼t̼r̼a̼i̼-̼b̼i̼-̼d̼u̼o̼n̼g̼-̼d̼a̼m̼-̼k̼e̼o̼-̼x̼u̼y̼e̼n̼-̼n̼a̼o̼-̼4̼2̼1̼1̼8̼7̼4̼.̼h̼t̼m̼l̼)