N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼

H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼1̼1̼/̼1̼2̼)̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼(̼c̼ự̼u̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

Cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị phạt 5 năm tù | Pháp luật | PLO

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼:̼

̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼:̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼a̼m̼

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼ý̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼)̼:̼ ̼2̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼4̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼k̼ý̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼)̼:̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼

̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼3̼7̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

̼X̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼k̼í̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼C̼h̼i̼ ̼H̼o̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼n̼h̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼l̼ậ̼u̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung (ngồi giữa, hàng đầu) tại toà. Ảnh chụp qua màn hình.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼7̼/̼2̼0̼1̼9̼-̼ ̼6̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼9̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼“̼M̼ậ̼t̼”̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼6̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼“̼M̼ậ̼t̼”̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼3̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼“̼M̼ậ̼t̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼.̼

Vì sao TAND TP Hà Nội xử kín vụ ông Nguyễn Đức Chung? | Pháp luật | PLO

B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ư̼u̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼.̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼-̼ ̼C̼0̼3̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼l̼ậ̼u̼;̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼;̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼(̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼n̼h̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼0̼3̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼C̼h̼i̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼.̼6̼.̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼(̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼.̼2̼0̼1̼9̼ ̼-̼ ̼6̼.̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼9̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ậ̼t̼;̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼o̼t̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼0̼3̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼9̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼”̼M̼ậ̼t̼”̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼”̼M̼ậ̼t̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼V̼i̼b̼e̼r̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼i̼n̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼.̼6̼.̼2̼0̼2̼0̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼)̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ó̼c̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼a̼u̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼A̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼:̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼.̼8̼.̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼.̼8̼.̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼.̼9̼.̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼9̼.̼9̼.̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼u̼ỷ̼ ̼(̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼B̼ả̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼2̼0̼/̼1̼1̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼1̼1̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼k̼í̼n̼.̼