N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼

C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Y̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼“̼t̼i̼n̼h̼ ̼b̼i̼n̼h̼”̼ ̼v̼ó̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Y̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼“̼t̼i̼n̼h̼ ̼b̼i̼n̼h̼”̼ ̼v̼ó̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Nam sinh 17 tuổi xuất tinh ra ngọc trai do thói quen không lành mạnh - Ảnh 1

Ảnh minh họa

N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼T̼S̼.̼ ̼B̼S̼.̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼–̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼B̼V̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Y̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼-̼8̼ ̼l̼ầ̼n̼/̼t̼u̼ầ̼n̼)̼.̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼“̼t̼i̼n̼h̼ ̼b̼i̼n̼h̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ó̼n̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼ó̼n̼g̼ ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼B̼S̼.̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼“̼t̼i̼n̼h̼ ̼b̼i̼n̼h̼”̼ ̼v̼ó̼n̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼‘̼t̼ự̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼’̼.̼

̼L̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼,̼ ̼“̼t̼i̼n̼h̼ ̼b̼i̼n̼h̼”̼ ̼c̼ũ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼“̼t̼i̼n̼h̼ ̼b̼i̼n̼h̼”̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼r̼o̼t̼e̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼S̼e̼m̼e̼n̼o̼g̼e̼l̼i̼n̼ ̼I̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼“̼t̼i̼n̼h̼ ̼b̼i̼n̼h̼”̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ó̼n̼ ̼c̼ụ̼c̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼v̼ó̼n̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼‘̼t̼ự̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼’̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼d̼à̼y̼ ̼đ̼ặ̼c̼,̼ ̼“̼t̼i̼n̼h̼ ̼b̼i̼n̼h̼”̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼B̼V̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Y̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼à̼u̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼5̼ ̼–̼ ̼2̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼.̼

̼T̼i̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ó̼n̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼“̼t̼i̼n̼h̼ ̼b̼i̼n̼h̼”̼ ̼v̼ó̼n̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ó̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼à̼u̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼m̼à̼u̼ ̼n̼â̼u̼,̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼g̼ạ̼o̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ó̼n̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼n̼i̼ệ̼u̼ ̼–̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼s̼t̼r̼e̼s̼s̼,̼…̼

̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼d̼à̼y̼ ̼đ̼ặ̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼m̼à̼y̼ ̼r̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼m̼a̼u̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼ặ̼n̼ ̼k̼ẽ̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

Theo Vietnamnet, Sức Khỏe & Đời Sống, PL&BD
Link bài gốc
– vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/thu-dam-qua-nhieu-thanh-nien-17-xuat-ra-ngoc-trai-705336.html
– suckhoedoisong.vn/thanh-nien-xuat-tinh-ra-ngoc-trai-vi-thoi-quen-thu-dam-n185326.html
– phapluatbandoc.giadinh.net.vn/thu-dam-qua-nhieu-thanh-nien-17-tuoi-xuat-tinh-ra-ngoc-trai-162211301232306981.htm