N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼:̼ ̼”̼T̼u̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼à̼y̼”̼

G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼r̼é̼t̼ ̼b̼u̼ố̼t̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼k̼è̼m̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼”̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼ộ̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼,̼ ̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼à̼ ̼V̼ỹ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼”̼t̼u̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼ ̼”̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ê̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

Người đầu tiên phát hiện 2 cháu bé bị bỏ rơi mong muốn nhận nuôi: Tu mấy kiếp mới làm được việc tốt này

2 cháu bé đáng thương được chị Bích và người thân đưa về nhà chăm sóc (Ảnh: Facebook)

T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ê̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼

“̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

Người đầu tiên phát hiện 2 cháu bé bị bỏ rơi mong muốn nhận nuôi: Tu mấy kiếp mới làm được việc tốt này

Bức thư tay nhờ người nuôi hộ 2 cháu bé (Ảnh: Facebook)

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼9̼/̼1̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ê̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ê̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼a̼m̼.̼

“̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼d̼é̼p̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ồ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

L̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼,̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼A̼i̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼”̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Theo phapluatbandoc.giadinh.net.vn