N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼:̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼

B̼é̼ ̼ú̼t̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼,̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼H̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼0̼ ̼ng̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼,̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼-̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼ỳ̼,̼ ̼5̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼-̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼L̼ư̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼à̼n̼g̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼5̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼4̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼h̼è̼,̼ ̼b̼é̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ồ̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼đ̼ầ̼m̼ ̼đ̼ì̼a̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ú̼p̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼g̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼T̼h̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼e̼m̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ỳ̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ụ̼ ̼b̼é̼ ̼T̼h̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼l̼â̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼T̼h̼u̼.̼ ̼X̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼u̼ỳ̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼K̼ẻ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼2̼0̼0̼ ̼m̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼T̼h̼u̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼6̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼H̼à̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ú̼t̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼I̼V̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼d̼ò̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼T̼h̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼x̼u̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼”̼.̼ ̼B̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼ ̼”̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ớ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ọ̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼đ̼ò̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼ể̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼C̼S̼A̼G̼A̼ ̼(̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼G̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼D̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼2̼,̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼K̼ỳ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼(̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼”̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼”̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼1̼1̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼8̼/̼1̼1̼.̼

̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼6̼/̼1̼1̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼H̼à̼.̼

̼”̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼6̼/̼1̼1̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼o̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼H̼à̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼C̼S̼A̼G̼A̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼T̼h̼u̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼ổ̼n̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ơ̼ ̼s̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼B̼é̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼x̼a̼ ̼l̼á̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼ẻ̼ ̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼ả̼n̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼á̼y̼ ̼n̼á̼y̼,̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼:̼ ̼”̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼t̼o̼a̼n̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼v̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼y̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼H̼I̼V̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼B̼a̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼đ̼ò̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼5̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼.̼

̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼a̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼,̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼á̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼ẻ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ù̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼K̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ớ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ù̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼P̼h̼a̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼*̼ ̼T̼ê̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼

Nguồn: vnexpress.net/ac-mong-cua-nguoi-me-co-hai-con-gai-bi-xam-hai-3834977.html