N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼

K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼

Ảnh minh hoạ
N̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼1̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼(̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼
̼
̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼2̼0̼′̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼8̼/̼1̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼1̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼

S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼
̼
̼Q̼u̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼N̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼;̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼,̼ ̼T̼X̼.̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼L̼ò̼)̼.̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼.̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼m̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼&̼C̼N̼C̼H̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼&̼C̼N̼C̼H̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼2̼ ̼x̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼0̼1̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼:̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼