P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼‘̼s̼i̼ê̼u̼ ̼n̼ấ̼m̼’̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼

L̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼ấ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼0̼%̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼.̼

Một bệnh nhân Covid-19 tại Florida, Mỹ /// ReutersMột bệnh nhân Covid-19 tại Florida, Mỹ – Reuters

T̼h̼e̼o̼ ̼A̼F̼P̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼.̼1̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼F̼l̼o̼r̼i̼d̼a̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼ấ̼m̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼C̼a̼n̼d̼i̼d̼a̼ ̼a̼u̼r̼i̼s̼.̼

L̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼ấ̼m̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼9̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼M̼ỹ̼ ̼(̼C̼D̼C̼)̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼d̼o̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼

C̼a̼n̼d̼i̼d̼a̼ ̼a̼u̼r̼i̼s̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼0̼%̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼d̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼

N̼ấ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

Đ̼ợ̼t̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼ấ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ẩ̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼F̼l̼o̼r̼i̼d̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼4̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼ấ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

T̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼ấ̼m̼ ̼C̼a̼n̼d̼i̼d̼a̼ ̼a̼u̼r̼i̼s̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼0̼%̼

Ảnh: CDC

M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼3̼5̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼ấ̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼2̼0̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ấ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼F̼l̼o̼r̼i̼d̼a̼ ̼v̼à̼ ̼C̼D̼C̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ử̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼ư̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼o̼x̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼.̼

B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼o̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼.̼

N̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼M̼ỹ̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼.̼1̼ ̼(̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼9̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼a̼/̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼J̼o̼h̼n̼s̼ ̼H̼o̼p̼k̼i̼n̼s̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼3̼.̼6̼7̼6̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

N̼ề̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼1̼,̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼6̼8̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

Nguồn:thanhnien.vn/the-gioi/phat-hien-sieu-nam-chet-nguoi-tren-hang-chuc-benh-nhan-covid-19-1327173.html