S̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼”̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼ă̼n̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼ợ̼n̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼

“̼B̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼ợ̼n̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼i̼m̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ứ̼a̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ổ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼m̼à̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼u̼ỗ̼i̼ ̼c̼ắ̼n̼…̼”̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼e̼r̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼T̼.̼H̼.̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼e̼r̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼X̼á̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼X̼á̼ ̼-̼ ̼T̼P̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ệ̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

D̼ò̼n̼g̼ ̼s̼t̼a̼t̼u̼s̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼-̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼)̼.̼

D̼ò̼n̼g̼ ̼s̼t̼a̼t̼u̼s̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼S̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼T̼P̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼a̼i̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼h̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼K̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼M̼a̼i̼ ̼X̼á̼,̼ ̼T̼P̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼;̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼i̼m̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ứ̼a̼ ̼c̼ổ̼.̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ổ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼,̼d̼ậ̼p̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼m̼à̼n̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼Đ̼ể̼ ̼m̼u̼ỗ̼i̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼y̼”̼.̼.̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼ụ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼m̼ũ̼i̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼D̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼,̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼r̼o̼i̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼”̼.̼

̼“̼C̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼u̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ệ̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼n̼à̼y̼!̼”̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼s̼t̼a̼t̼u̼s̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼6̼,̼ ̼P̼V̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼t̼h̼ô̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼X̼á̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼X̼á̼ ̼-̼ ̼T̼P̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼…̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼X̼á̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼X̼á̼ ̼-̼ ̼T̼P̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼.̼

̼T̼r̼ướ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼6̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼m̼ũ̼i̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼a̼i̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼h̼ọ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼K̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼o̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ấ̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ớ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼“̼G̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼ ̼v̼ẩ̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼o̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼a̼m̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼i̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼.̼

̼“̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼ú̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ớ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼6̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼.̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼T̼.̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ớ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼.̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼“̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼n̼g̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼à̼n̼,̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼à̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼T̼.̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼à̼n̼ ̼n̼à̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼…̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼ồ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼T̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼Đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼T̼.̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼e̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼T̼.̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ũ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼è̼n̼,̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼

T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼–̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼6̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼;̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼9̼)̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼L̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼”̼ ̼

Ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼–̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼A̼n̼ ̼X̼á̼ ̼(̼T̼P̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7̼)̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼5̼)̼.̼

“̼Ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼.̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼n̼á̼t̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼g̼ổ̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼g̼â̼y̼ ̼g̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼”̼ ̼-̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼X̼á̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼“̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼e̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼”̼

Nguồn: h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼k̼e̼n̼h̼1̼4̼.̼v̼n̼/̼x̼a̼-̼h̼o̼i̼/̼s̼u̼-̼t̼h̼a̼t̼-̼v̼u̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼b̼a̼t̼-̼v̼o̼-̼a̼n̼-̼p̼h̼a̼n̼-̼l̼o̼n̼-̼d̼a̼n̼h̼-̼v̼o̼-̼b̼i̼e̼n̼-̼d̼a̼n̼g̼-̼k̼h̼u̼o̼n̼-̼m̼a̼t̼-̼2̼0̼1̼4̼0̼6̼2̼2̼0̼1̼4̼5̼5̼2̼7̼8̼5̼.̼c̼h̼n̼