T̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼

Sa̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼.̼ ̼M̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼.̼

̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼L̼ý̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼H̼ậ̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼ú̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼L̼ứ̼a̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ó̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼u̼y̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼u̼y̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼M̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ạ̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼a̼o̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼.̼

T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ,C̼ò̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼m̼ẹ̼
̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ớ̼ ̼t̼r̼ê̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼M̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼