T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼â̼̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ò̼̼n̼ ̼l̼i̼ê̼̼n̼ ̼t̼i̼ế̼̼̼p̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼t̼h̼ẳ̼̼̼n̼g̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼m̼ă̼̣̼̼t̼,̼ ̼m̼ú̼̼a̼ ̼c̼ô̼̼n̼ ̼3̼ ̼k̼h̼ú̼̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ữ̼̼̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼2̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼

[̼B̼Ì̼̼N̼H̼ ̼D̼Ư̼̼Ơ̼̼N̼G̼]̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼ ̼g̼â̼̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ò̼̼n̼ ̼d̼ù̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼̼n̼ ̼l̼i̼ê̼̼n̼ ̼t̼i̼ế̼̼̼p̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼t̼h̼ẳ̼̼̼n̼g̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼m̼ă̼̣̼̼t̼,̼ ̼m̼ú̼̼a̼ ̼c̼ô̼̼n̼ ̼3̼ ̼k̼h̼ú̼̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ữ̼̼̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼2̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼X̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼X̼e̼ ̼E̼x̼c̼i̼t̼e̼r̼ ̼1̼5̼0̼ ̼m̼à̼u̼ ̼s̼ậ̼m̼,̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼:̼ ̼9̼5̼E̼1̼-̼8̼0̼0̼.̼6̼1̼ ̼(̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼.̼

Qua đường không đèn không xi nhan

C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ổ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼

C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼

C̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ạ̼p̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ú̼ ̼d̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼

R̼ú̼t̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼3̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼r̼a̼

Đ̼ậ̼p̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼H̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ổ̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼o̼ạ̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼

S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼

S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼

̼N̼ơ̼i̼ ̼x̼ẩ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ ̼k̼h̼u̼ ̼5̼ ̼P̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼P̼T̼D̼M̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼V̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼

Bình Dương: 1 người bị đánh chết sau va chạm giao thông

̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼-̼4̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼(̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼-̼4̼,̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼H̼u̼â̼n̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼)̼ ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼H̼.̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼.̼