T̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼

P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼D̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ỏ̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼.̼ ̼D̼.̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼.̼

Hình ảnh anh sinh viên trong BV

N̼g̼à̼y̼ ̼9̼-̼2̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ấ̼u̼ ̼–̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼M̼ớ̼i̼,̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼–̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼B̼.̼

̼“̼N̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼x̼é̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼r̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ó̼m̼”̼ ̼–̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼ấ̼u̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼8̼-̼2̼,̼ ̼P̼.̼Q̼.̼D̼.̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼B̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼M̼ớ̼i̼)̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼.̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ỏ̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ổ̼.̼

Vật dụng của các đối tượng tr/ộm

N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼ê̼k̼i̼p̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼–̼ ̼t̼a̼i̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼h̼ọ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ê̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼5̼0̼c̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼m̼ ̼d̼à̼i̼ ̼8̼c̼m̼,̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼c̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼C̼7̼-̼D̼1̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ó̼c̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼c̼ơ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ự̼c̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼D̼.̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼