T̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ẻ̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼

H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ù̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼:̼ ̼‘̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼’̼,̼ ̼‘̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼’̼ ̼v̼à̼ ̼‘̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼’̼.̼

̼T̼ử̼ ̼t̼ù̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼–̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼-̼1̼2̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼–̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ù̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼V̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼:̼ ̼“̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼“̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼ ̼v̼à̼ ̼“̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼5̼-̼3̼-̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼y̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼4̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼.̼

̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼x̼e̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼H̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼-̼3̼-̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼(̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼-̼7̼-̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼g̼i̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼x̼ô̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼-̼7̼-̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼:̼ ̼“̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼“̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼ ̼v̼à̼ ̼“̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼

Theo TTO