T̼r̼ờ̼i̼ ̼r̼é̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼c̼

T̼r̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼á̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

Chú thích ảnh
Tại Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận số bệnh nhân đột quỵ ở độ tuổi còn trẻ đang gia tăng. Ảnh: ĐH

 

X̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼

T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼(̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼)̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼8̼ ̼-̼ ̼4̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼1̼0̼%̼;̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼1̼0̼8̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼x̼ạ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼1̼0̼8̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ỡ̼ ̼d̼ị̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼d̼ị̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼M̼a̼i̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼ô̼n̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼(̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼;̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ệ̼ ̼l̼ụ̼y̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼”̼.̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼2̼%̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼T̼i̼m̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼2̼5̼ ̼-̼ ̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼d̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼.̼

G̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼G̼S̼.̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ị̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼b̼ẩ̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼b̼i̼a̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼i̼ê̼n̼ ̼r̼á̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼…̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ơ̼ ̼v̼ữ̼a̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼”̼.̼

B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

N̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼“̼v̼à̼n̼g̼”̼

T̼h̼e̼o̼ ̼G̼S̼.̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼,̼ ̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

Nguồn: Báo Tin Tức (baotintuc.vn/y-te/troi-ret-de-dot-quy-nguoi-tre-cung-phai-canh-giac-20210110144905580.htm)