T̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼.ế̼t̼ ̼n̼g̼.ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼C̼â̼y̼ ̼C̼ầ̼y̼

T̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼C̼â̼y̼ ̼C̼ầ̼y̼ ̼(̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼4̼-̼1̼2̼.̼

Truy tìm 2 phạm nhân đang thụ án tội giết người trốn khỏi trại giam Cây Cầy - Ảnh 1.

B̼ù̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼L̼â̼m̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼–̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼-̼1̼2̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼C̼â̼y̼ ̼C̼ầ̼y̼ ̼(̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼1̼0̼)̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼ ̼L̼â̼m̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼4̼)̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼)̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼C̼â̼y̼ ̼C̼ầ̼y̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼â̼m̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼L̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼.̼

C̼ò̼n̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼(̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼2̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼C̼â̼y̼ ̼C̼ầ̼y̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼(̼0̼2̼7̼6̼)̼ ̼3̼7̼3̼3̼0̼1̼9̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ấ̼p̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼.̼