V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼8̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼

Ô̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼(̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼8̼7̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼)̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼ấ̼t̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

̼P̼V̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼T̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼8̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼3̼2̼)̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼u̼y̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼0̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼ấ̼t̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼9̼)̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼(̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼á̼t̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼)̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼V̼.̼T̼.̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼“̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼4̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼.̼

̼S̼t̼a̼t̼u̼s̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼8̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼.̼

̼B̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼á̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼P̼V̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼ ̼Ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼x̼ì̼ ̼x̼à̼o̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼”̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼C̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼/̼9̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼(̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼)̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼(̼!̼?̼)̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼(̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ệ̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ẩ̼m̼ ̼c̼ẩ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼é̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ả̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼u̼y̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼ạ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼“̼x̼ử̼ ̼đ̼ẹ̼p̼”̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼/̼9̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼.̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼ấ̼t̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼.̼

̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼(̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼h̼ằ̼n̼,̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼u̼y̼ ̼P̼h̼ú̼c̼.̼

̼H̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ô̼n̼ ̼b̼a̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼T̼i̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼S̼á̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼U̼B̼N̼D̼,̼ ̼M̼T̼T̼Q̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼ ̼“̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼

Theo Nguoiduatin