V̼ợ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼’̼n̼h̼ắ̼m̼’̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼h̼à̼

Đ̼a̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ằ̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

Hiện trường ngôi nhà bị cháy rụi sau khi Đoan tưới xăng, châm lửa đốt – Ảnh: QUANG MINH

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼-̼1̼2̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼k̼h̼u̼ ̼7̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼R̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼3̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

T͢r͢ư͢ớ͢c͢ ͢đ͢ó͢,͢ ͢c͢ơ͢ ͢q͢u͢a͢n͢ ͢c͢h͢ứ͢c͢ ͢n͢ă͢n͢g͢ ͢n͢h͢ậ͢n͢ ͢t͢i͢n͢ ͢b͢á͢o͢ ͢c͢ă͢n͢ ͢n͢h͢à͢ ͢c͢ấ͢p͢ ͢4͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢k͢h͢u͢ ͢7͢,͢ ͢t͢h͢ị͢ ͢t͢r͢ấ͢n͢ ͢C͢á͢i͢ ͢R͢ồ͢n͢g͢ ͢x͢ả͢y͢ ͢r͢a͢ ͢h͢ỏ͢a͢ ͢h͢o͢ạ͢n͢ ͢k͢h͢i͢ế͢n͢ ͢c͢h͢ị͢ ͢N͢.͢T͢.͢H͢.͢ ͢(͢4͢5͢ ͢t͢u͢ổ͢i͢,͢ ͢v͢ợ͢ ͢Đ͢o͢a͢n͢)͢ ͢b͢ị͢ ͢m͢ắ͢c͢ ͢k͢ẹ͢t͢ ͢b͢ê͢n͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢.͢ ͢S͢a͢u͢ ͢k͢h͢o͢ả͢n͢g͢ ͢1͢5͢ ͢p͢h͢ú͢t͢,͢ ͢n͢ạ͢n͢ ͢n͢h͢â͢n͢ ͢t͢ự͢ ͢t͢h͢o͢á͢t͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢r͢a͢ ͢n͢g͢o͢à͢i͢ ͢n͢h͢ư͢n͢g͢ ͢b͢ị͢ ͢b͢ỏ͢n͢g͢ ͢n͢ặ͢n͢g͢ ͢k͢h͢o͢ả͢n͢g͢ ͢7͢0͢%͢ ͢c͢ơ͢ ͢t͢h͢ể͢,͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢m͢ọ͢i͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢g͢ầ͢n͢ ͢đ͢ó͢ ͢đ͢ư͢a͢ ͢đ͢i͢ ͢c͢ấ͢p͢ ͢c͢ứ͢u͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢T͢r͢u͢n͢g͢ ͢t͢â͢m͢ ͢Y͢ ͢t͢ế͢ ͢h͢u͢y͢ệ͢n͢ ͢V͢â͢n͢ ͢Đ͢ồ͢n͢.͢

T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼h̼à̼.̼

N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼9̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼R̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ằ̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼n̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼

V̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼g̼ổ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼(̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼1̼0̼ ̼l̼í̼t̼)̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼á̼c̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼(̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼5̼0̼0̼m̼)̼ ̼m̼u̼a̼ ̼1̼2̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Nguồn: Tuổi Trẻ (tuoitre.vn/vo-goi-khi-chong-dang-nham-ruou-thit-cho-chong-mua-xang-dot-nha-2020121218325621.htm)