V̼ợ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼í̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼:̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼

L̼ấ̼y̼ ̼5̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ờ̼”̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼3̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼-̼9̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼u̼ ̼B̼á̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼5̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼)̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼

̼D̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼

̼Đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼

̼Í̼t̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼.̼ ̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼D̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼-̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼1̼9̼-̼4̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼g̼ộ̼i̼,̼ ̼v̼í̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼á̼o̼.̼ ̼

̼C̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼g̼ộ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼s̼ơ̼ ̼h̼ở̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼.̼ ̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼í̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼

̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼”̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼”̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼C̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼

̼T̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼í̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼í̼ ̼”̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼ ̼

̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ò̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼-̼7̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼ò̼e̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼l̼a̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼H̼ò̼e̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼H̼ò̼e̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼

̼”̼H̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼,̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼o̼a̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼”̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼H̼ò̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼”̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼.̼

Theo TTO