V̼ợ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼”̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼”̼:̼ ̼M̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼н̼ι̼ế̼ρ̼ ̼ᴅ̼â̼м̼.̼.̼.̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼”̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼”̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼”̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼v̼ì̼.̼.̼.̼ ̼н̼ι̼ế̼ρ̼ ̼ᴅ̼â̼м̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼.̼

̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼-̼1̼1̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼D̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼.̼

̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼

̼B̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼à̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼-̼2̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼)̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼-̼2̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼u̼a̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼M̼u̼ô̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼)̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼-̼2̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼.̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼-̼2̼0̼1̼7̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼q̼υ̼α̼и̼ ̼н̼ệ̼ ̼т̼ì̼и̼н̼ ̼d̼ụ̼¢̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼-̼1̼1̼,̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼

̼M̼.̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼-̼2̼0̼1̼7̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼-̼2̼0̼1̼7̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼V̼.̼Đ̼.̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼â̼n̼ ̼C̼ô̼n̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼q̼υ̼α̼и̼ ̼н̼ệ̼ ̼т̼ì̼и̼н̼ ̼d̼ụ̼¢̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼M̼.̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼”̼c̼h̼u̼i̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼M̼.̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼0̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼M̼.̼)̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼H̼.̼)̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼-̼1̼2̼-̼2̼0̼1̼7̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼(̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼M̼.̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼.̼

̼”̼V̼ợ̼”̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼?̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼M̼.̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼-̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼-̼2,̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼A̼.̼ ̼(̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼.̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼B̼.̼ ̼v̼à̼ ̼H̼.̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼D̼o̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼u̼a̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼M̼u̼ô̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼B̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼,̼ ̼s̼ờ̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼H̼.̼

̼N̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼B̼.̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ớ̼ ̼t̼r̼ê̼u̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼M̼.̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼.̼:̼ ̼“̼S̼a̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼á̼ ̼v̼ỡ̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼?̼”̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼a̼o̼ ̼v̼ị̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼a̼o̼,̼ ̼M̼.̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼H̼.̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼“̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼q̼υ̼α̼и̼ ̼н̼ệ̼ ̼т̼ì̼и̼н̼ ̼d̼ụ̼¢̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼.̼

̼V̼ề̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼.̼ ̼1̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼B̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼B̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼M̼.̼ ̼v̼à̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼q̼υ̼α̼и̼ ̼н̼ệ̼ ̼т̼ì̼и̼н̼ ̼d̼ụ̼¢̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼.̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼.̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼L̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼.̼ ̼v̼à̼ ̼B̼.̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼-̼1̼1̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼H̼.̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼M̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼?̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼“̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼”̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼”̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼r̼í̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ị̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼M̼.̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ỡ̼ ̼l̼ở̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼M̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼υ̼α̼и̼ ̼н̼ệ̼ ̼т̼ì̼и̼н̼ ̼d̼ụ̼¢̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼H̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼B̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼L̼ú̼c̼ ̼M̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼í̼t̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼h̼ã̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼M̼.̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼”̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼M̼.̼ ̼v̼à̼ ̼H̼.̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼”̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼:̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼M̼.̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼M̼.̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.̼

̼B̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼â̼m̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼B̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼á̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼“̼H̼ọ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼a̼o̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ù̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼M̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ả̼y̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼B̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼M̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ọ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼“̼D̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼M̼.̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼b̼á̼m̼ ̼r̼ủ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼o̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼M̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ù̼ ̼M̼.̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼B̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼