V̼i̼d̼e̼o̼:̼ ̼T̼h̼ó̼t̼ ̼t̼i̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼2̼A̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼

A̼N̼T̼D̼.̼V̼N̼ ̼-̼ ̼V̼i̼d̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ò̼ ̼r̼a̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼2̼A̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

 

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼-̼2̼,̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼h̼3̼0̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼8̼-̼2̼,̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼P̼.̼H̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼8̼)̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼2̼A̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼6̼0̼B̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ò̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼r̼a̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼ử̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼2̼A̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼á̼i̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼H̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼V̼i̼d̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼2̼A̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼

̼“̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼”̼.̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼a̼n̼n̼i̼n̼h̼t̼h̼u̼d̼o̼.̼v̼n̼/̼v̼i̼d̼e̼o̼-̼t̼h̼o̼t̼-̼t̼i̼m̼-̼c̼a̼n̼h̼-̼b̼e̼-̼g̼a̼i̼-̼r̼o̼i̼-̼t̼u̼-̼t̼a̼n̼g̼-̼1̼2̼a̼-̼t̼h̼o̼a̼t̼-̼c̼h̼e̼t̼-̼n̼h̼o̼-̼n̼a̼m̼-̼t̼h̼a̼n̼h̼-̼n̼i̼e̼n̼-̼d̼o̼-̼d̼u̼o̼c̼-̼p̼o̼s̼t̼4̼5̼9̼3̼1̼9̼.̼a̼n̼t̼d̼